لینک های دسترسی

اظهارات توني بلير صدراعظم بريتانيا پيرامون  دهشت افگني


توني بلير صدراعظم بريتانيا ميگويد جهان بايد دلايل مسببه دهشت افگني را از بين ببرد زيرا هيچ مقدار تزئيد امنيتي نمي توانداهالي ملکي را بمقابل حملات گروه هاي نظير آنهائي محافظت کند که در هفته اخير بم هائي را درلندن منفجرساختند . بلير ميگويد حکومتها ميتوانند و هرچه در توان دارند بخرچ خواهندداد ازمردمان شان حمايت و حراست کنند اما به کلمات اش ، انسان ميتواند جميع مواظبت و مواقبت ممکن را بخرچ بدهد اما باز هم نمي تواند مانع از وقوع آن اعمال گردد. صدراعظم بريتانيا اين مطالب را امروزشنبه درراديوي بي بي سي فقط دو روز بعد از آن گفت که ده ها تن در لندن از اثربم گذاري ها جان شانرا از دست دادند. حکومت بريتانيا ميگويد بنظر ميرسد اين بم گذاري ها عمل تندرواني نظير شبکه دهشت افگن القاعده بوده است . . صدراعظم بريتانيا از کدام گروه خاص و يا رهبري ياد نکرد اما «انجراف مدهش ازدين واقعي اسلامرا مسئول اين قتل و کشتار» خواند . او گفت اين نوع دهشت افگني ريشه هاي بسسيار عميق دارد و افزود :« و اين فقط وقتي که ريشه آنرا برداريد مي توانبيد به آنرسدگي نمايئيد . صدراعظم بريتانيا گفت دلايل مسببه دهشت ا فگني شامل محروميت ، فقدان ديموکراسي و منازعه جاري در شرق ميانه مي گردد .

XS
SM
MD
LG