لینک های دسترسی

Breaking News

تسويد قانون اساسي جديد عراق


مامورين عراقي موظف به تسويد قانون اساسي جديد عر اق ابراز شک مي کنن د بتوانند متن مرتبه قاتون اساسي را سر موقع معينه يعني در ماه آگست به پارلمان جاري عراق ارائه کنند . بعضي از مامورين کميته ۵۵ عضوي تسويد قانون اساسي جديد عراق ميگويند تنوع افراد مرتب کننده سني و شيعه و همچنان کردي و ساير گروه هاي مذهبي و نژادي در کميته تسويد قانون اساسي نيل بتوافق عمومي بر يک تعداد موضوعات حساس را دشوار خواهد ساخت . در زمره مسايال و موضوعاتي که بايد راه حل آن سراغ گردد ، سوالات مروط به هويت ملي و مواد مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان مطرح است کميته تسويد قانون اساسي تا تاريخ ۱۵ آگست فرصت دارند متن قانون اساسي تسويدشده خودرا به پارلمان ارائه کنند ، اما مي توانند تمديد آن موعد را تا شش ماه ديگر مطالبه کنند . اداره رئيس جمهور بش با چنين يک تقاضا مخالفت دارد و ميگويد چنين يک تاخير ميتواند شورشيان را قادرسازد از انشعابات نژاذي و مذهبي مردم عراق استفاده کرده خشونت بيشتررادامن زنند .

XS
SM
MD
LG