لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات در قرغزستان


در قرغستان مردم براي انتخاب جانشين عسکر ايقايف رئيس جمهور سابق آنکور، ه به تعقيب قيام۲۴ ماه مارچ به روسيه فرارکرد به مراکز رايدهي رفتند . در اين انتخابات شش داوطلب رياست جمهوري وجوددارد اما ناظرين ميگويند کرمان بيک بقي يف ، رئيس جمهور موقت قرغزستان بر ديگران پيشي خواهد گرفت . بکي يف بعد از انداخت ورق راي خود درصندوق راي گيري گفت تضمين مي کند که انتخابات آزاد ومنصفانه خواهد بود و همه معيار هاي قبول شده بين المللي براي انتخابات ديموکراتيک را برآورده خواهد سااخت . رقيب عمده باقي اييف فيليکس کولوف سابق رئيس اکمور امنيتي قرغزستان در برابر پيشنهاتد کرسي صدالارت بوي مبارزه مبزيد انتخاباتي دست کشيده است . مبارزها نتخاباتي بقي يف بر مبارزه عليه فساد اداري ، تقويت عمليه ديکموکراسي و تامين ثبات در آن جمهوري اتحادشوري سابق متمرکز بوده است . مامورين انتخاباتي جهت تضمين آنکه همه بتوانند راي بدهند ساعات راي دهي را تمديد کرده است . نتايج اوليه اتخابات فردا دوشنبه انتظار برده مي شود

XS
SM
MD
LG