لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات رئيس جمهور تازه اتخاب شده قرغزستان درباره پايگاه هاي نظامي امريکا


رئيس جمهور تازه انتخاب شده قرغزستان ضرورت به مزيد قواي ايالات متحده را در خاک خود مورد سوال قرارداد . کرمانبیک باقییف امروز دوشنبه ر بشکک به خبرنگاران گفت مسئله خروج قواي ايالات متحده از کشور اش بايد مطرح بخث قرار گيرد . پاگاه هاي نظامي ايالات متحده از هنگام جنگ در سال ۲۰۰۱ براي خلع طالبان ازقدرت درفغانستان ، ر قرغزستان موجود است قبلاًدر شروع روز ، کميسون انتخاباتي قرغزستان گفت بقييف در انتخابات براي جمهوري قرفزستان بروز يکشنبه پيروزي قاصعي را نصيب شده است . و در حاليکه تقريياً تمامي آراي مردم جمع شده است ، کميسون انتخاباتي قرغزستان گفت رئيس جمهور موقت قرغزستان ۸۹٪ آرا را بدست آورده است و به سهولت توانسته است رقباي خودرا شکست بدهد . مردم بروز يکشنبه براي تعويض عسکر اقايف رئيس جمهرسابق راي دادند که بدنبال قيام شان در بيش از سه ماه قبل ازقرغزستان فرار کرد. ناظرين انتحخاباتي از سازمان امنيت و همکاري در اروپا گفته اند راي گيري در قرغزستان مبين پيشرفت ديموکراتيک واقعي در قرغزستان است .

XS
SM
MD
LG