لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي هشدار ميدهد که در مورد توافق متوقف شدن فعاليت هاي ذروي تغيري وارد خواهد شد


رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي هشدار ميدهد که رئيس جمهور منتخب ايران شايد موافقتنامۀ متوقف شدن فعاليت هاي غني سازي يورانيم را فسخ کند. حسن روحاني، بروزنامۀ ايراني شرق گفت بعقيدۀ او محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور منتخب بمذاکرات ذروي با اتحاديۀ اروپائي متعهد باقي خواهد ماند. اما او ميگويد رئيس جمهور جديد در مورد متوقف ساختن فعاليت هاي غني سازي يورانيم نظر متفاوتي دارد و شايد در دور جديد مذاکرات با دپلومات هاي اتحاديۀ اروپائي در ماۀ آينده تغيري را تعميل نمايد. محمود احمدي نژاد بروز سه شنبه تدابير جديدي را در مذاکرات ذروي بعد از اخذ قدرت بتاريخ سوم آگست، وعده داد. مامورين اتحاديۀ اروپائي در خلال اين بيم که جمهوريت اسلامي شايد اسلحۀ ذروي توليد کند در بدل ختم پروگرام غني سازي ايران مشوق هاي اقتصادي اي را عرضه ميکنند. تهران اصرار ميورزد که پروگرام آن کشور براي مقاصد مسالمت آميز است.

XS
SM
MD
LG