لینک های دسترسی

Breaking News

ورود صدراعظم هند به ايالات متحده


منموهن سنگ صدراعظم هند وارد واشنگتن گرديد و قرار است روز دوشنبه با رئيس جمهور بش ملاقات نمايد. موضوعات دهشت افگني و تجارت از جملهُ موضوعاتي است که منموهن سنگ با رئيس جمهور بش مورد بحث قرار خواهند داد. منموهن سنگ طي مصاحبه با روزنامه (نيو يارک تايمز) گفت قصد دارد تا خواستار دسترسي به تکنالوژي ايالات متحده به پروگرام انرژي ذروي ملکي هند گردد. هند معاهدهُ عدم انکشاف اسلحهُ ذروي را امضاٌ ننموده است، و قانون امريکا تهيهٌ تکنالوژي ذروي را به کشور هاي که اين معاهده را امضاُ نکرده باشد، منع قرار داده است. موضوع ديگري که مورد بحث قرار خواهد گرفت، پيشنهاد هند براي اخذ کرسي دايمي در شوراي امنيت بين المللي است. اين اولين ملاقات يک صدراعظم هند از واشنگتن در ظرف پنج سال ميباشد.

XS
SM
MD
LG