لینک های دسترسی

هيئت منصفه در برتانيه سرور زرداد را گنهگار خواند


يک هيئت متصفه در برتانيه يک جنگ سالار سابق افغان را در يک قضيۀ ارتکاب جرايم حقوق بشر در يک کشور ديگر، در قضاياي شکنجه گنهگار خوانده است. فريادي سرور زرداد، که از سال ۱۹۹۸ باينطرف در لندن زندگي ميکرد، امروز در قضيۀ توطئه براي ارتکاب شکنجه و گروگان گيري افراد ملکي در سروبي، گنهگار اعلام شد. مدعي العمومان ميگويند اين جرايم بين سالهاي ۱۹۹۱ و ۱۹۹۶ صورت گرفته بود. چندين تن از مصيبت ديدگان جرايم زرداد از طريق ويديو از کابل گواهي دادند. خشونت فوق العاده زياد جرم زرداد او را يکي از مخوف ترين مردم منطقه ساخته بود. اعلام گنهگاري زرداد در دومين محاکمۀ او بخاطر اين اتهامات بميان آمد. هيئت مصفه در محاکمۀ اول او نتوانست حکمي صادر کند. قرار است او فردا محکوم گردد.

XS
SM
MD
LG