لینک های دسترسی

Breaking News

  تعهد رئيس جمهر مصربراي   تشديد مبارزه عليه دهشت افگني


حسني مبارک رئيس جمهورمصر قول داده است مبارزه حکومت اش را براي مبارزه عليه دهشت افگنان شدت خواهد بخشيد. رئيس جمهور مصر اين وعده را در شرم الشيخ ، بدنبال حملاتي اظهار کرد که انفجا بم تقريباً ۹۰ تن را هلاک ساخت . مبارک ساعاتي بعد از انفجار مهلک که يک هوتل مجلل و گرانبهاه را تخريب کرد و باعث خسا رات سنگين در يک مرکز داد و ستد شد ، آن وعده راداد . رهبر مصر گفت حمله بعمل آمده عزم مصرا را براي پيگرد دهشت افگنان و ريشه کن ساختن شان راسختر خواد ساخت . مامورين ميگويند ۸۸ تن در سه انفجاري که در شرم الشيخ رخد اد، کشته شده اند. مقاما ت ميگويند دو بم تعبيه شده در موتر ذريعه رانندگان انتحاري بم منفجرساخته شد و يک بم سومي در همان موقعه منفلق گرديد . اکثريت قربانيان مصري ها بوده اند اما مقامات ميگويند دست کم هشت تن خارجي در زمره هلا ک شدگان اند .گفته ميشود ببش از ۱۰۰ تن زخمي شده اند . عمليه حالات اضطرار و نجات ميگويند انتظارندارند نجات يافته گان بيشتر را بدست آورند و خواسته اند ماشين آلات ثقيل به روفتن مخرولبه ها بپردازد . قواي امنيتي مصر دست کم ۲۰ تن رابعد از انفجارات بازداشت کرده اند اما روشن نشده آنها مظنوبمن درجه اول اند يا نه ؟ حبيب العدلي وزيرداخله مصر مي گويد انفجارات در گوشه انتهائي شبه جزيره سينا ممکن است بيک انفجار انتحاري ديگربم در ماه اکتوبر ارتباط داشته باشد که ۳۴ تن را در طبه ، يک صيفيه ديگر مصر درنزيکي سرحداسرائيل در ماه اکتوبرسال قبل به هلاکت رساند .

XS
SM
MD
LG