لینک های دسترسی

هند يک راکت برد کوتاۀ زمين بهوا را مؤفقانه آزمايش کرد


هنر يک راکت ديگر برد کوتاۀ زمين بهوا را مؤفقانه آزمايش کرده است. اين آزمايش امروزي در مرکز عمدۀ آزمايشات کشور در چاندي پور واقع در ايالت ساخل شرقي اوريسا صورت گرفت. اين راکت که از مواد سوخت جامد استفاده ميکند و بنام تريشول مشهور است يک کلاهک ۱۵ کيلوگرامه را بفاصلۀ نه کيلومتر حمل ميکند. اين راکت قابليت هدف قرار دادن طيارات و راکت هايي را دارد که بارتفاع کم بر فراز بحر حرکت ميکند. هند و پاکستان که قابليت ذروي دارند بطور عادي سيستم هاي راکت خود را لازمايش ميکنند و اکثراً بهمديگر اطلاعيۀ قبلي ميدهند.

XS
SM
MD
LG