لینک های دسترسی

Breaking News

اردوي جمهوريخواۀ آيرلند ختم مبارزات مسلحانه را اعلام کرد


اردوي جمهوريخواۀ آيرلند اعلام کرده که از مبارزات مسلحانه عليۀ حکمروائي برتانيه منصرف ميشود و اين هدف خود را از طرق مسالمت آميز تعقيب ميکند. اين گروۀ غير قانوني، طي بيانيه اي ميگويد فعاليت هاي مسلحانۀ گروه امروز خاتمه مييابد و از تندروان مربوط گروه تقاضا کرد در قسمت انکشافات سياسي و پروگرام هاي ديموکراتيک بطور مسالمت آميزي کار کنند. توني بلير، صدراعظم برتانيه اين اعلاميه را يک اقدام مهم بي مثال در تاريخ معاصر آيرلند شمالي خوانده ازان استقبال کرد. برتي ايهرن، صدراعظم آيرلند و قصر سفيد ازين خبر استقبال کردند. جيري ادمز، رهبر شين فين، جناح سياسي اردوي جمهوريخواۀ آيرلند گفت اين اقدام در قسمت احياي عمليۀ صلح کمک خواهد کرد. اردوي جمهوريخواۀ آيرلند گفت معتقد است که مبارزات مسلحانۀ آن گروه مشروع بود ولي علي البدلي وجود دارد تا بهدف خاتمه بخشيدن به حکمروائي برتانيه در آيرلند شمالي و اتحاد آن ولايت به آيرلند، نايل شود. اردوي جمهوريخواۀ آيرلند مسؤل مرگ ۱۸۰۰ نفر طي سي سال گذشته خوانده شده است. از سال ۱۹۹۷ باينطرف آتش بسي نافذ بوده است.

XS
SM
MD
LG