لینک های دسترسی

Breaking News

شيرين عبادي برنده جايزۀ نوبل تقاضا ي رهايي فوري اکبر گنجي را نموده است


شيرين عبادي برنده جايزۀ نوبل طي درخواستي از حکومت ايران تقاضا ي رهايي فوري اکبر گنجي ژورناليست زنداني را نموده است. خانم عبادي يک وکيل مدافع و فعاليت گر حقوق بشرايران همچنان حمايت حد اقل هفت برندۀ ديگر جايزۀ نوبل را بشمول دزماند توتو رهبر کليساي افريقاي جنوبي را نيز براي اين تقاضا دريافت نموده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد مستقر در پاريس با حمايت ازين درخواست ميگويد مامورين ارشد ايران بايد به اين پيام شخصيت هاي جهاني که به صلح و علم کمک فوق العاده يي نموده اند، گوش بدهند. اکبر گنجي در سال ۲۰۰۱ بعد نوشتن مقالاتي در مورد دخالت مامورين حکومت ايران در قتل مخالفين حکومت زنداني شد. وي اکنون در شفاخانۀ تهران تحت نظارت ميباشد وپنجاه وپنجمين روز اعتصاب غذايي خود را سپري ميکند.

XS
SM
MD
LG