لینک های دسترسی

Breaking News

رژيم جديد نظامي موريتانيا اسلاميست هاي زنداني را آزاد کرد


شوراي نظامي جديد حاکمۀ موريتانيا در حدود ۲۰ تن از فعالين اسلاميست را که توسط رئيس جمهور مخلوع زنداني شده بودند، آزاد کرده است. اجتماع مردم با شور و هلهله از آزادي زندانيان که چهار روز بعد از برانداختن معاويه اولد سيد احمد تايا، رهبر ديرينۀ موريتانيا رخ داد، استقبال کردند. منتقدين ميگويند تايا بمنظور خاموش ساختن ناراضيان، فعالين اسلاميست را زنداني کرده بود. در عين زمان، الي اولد محمد ڤالد، رهبر کودتا سيدي محمد اولد بوبکر را بحيث صدراعظم جديد تعيين کرده است. او جانشين صغَير اولد مبارک ميشود که امروز استعفي کرد. شوراي نظامي جديد تعهد کرده که ظرف دو سال انتخابات قواي مقننه را براه خواهد انداخت و هيچ يک از اعضاي حکومت خود را کانديد نخواهد کرد. محمد اولد عبدالعزيز، شخص شماره دوي شورا طي مصاحبه با صداي امريکا تعهد کرد که انتخابات آزاد و منصفانه خواهد بود. او همچنان گفت منتقدين کودتا، بشمول ايالات متحده خواهند ديد که رژيم چه بهبودي هاي ديموکراتيک را بوجود مياورد.

XS
SM
MD
LG