لینک های دسترسی

Breaking News

شکستن مهر ولاک ملل متحد دستگاه  ذروي توسط ايران


ايران ميگويد آن کشور مهُر ولاک هايي را که اداره بين المللي انرژي ذروي ملل متحد در بخشهايي از يک کارخانه تصفيۀ يوارنيوم گذاشته بود، شکستانده و راه را براي از سرگيري مکمل کار در دستگاه جنجال بر انگيز در مناطق مرکزي ايران باز نموده است . اين اقدام امروز چهارشنبه در حالي اعلام شد که هيئت مديرۀ اداره بين المللي انرژي ذروي، تدوير يک جلسه عاجل را در ويانا روي اقدامات تازه ايران، به تعويق انداخت. اين اداره گفت جهت موافقه روي يک واکنش رسمي ، ديپلوماتها بطور غير رسمي جلسه ميکنند. ماه نوامبر گذشته تهران بخاطر مقابله با سؤ ظن هاي امريکا واتحاديه اروپا که ميگفتند تهران سعي دارد تا بطور مخفي مواد سوخت را براي توليد اسلحه ذروي انکشاف دهد، موافقه کرده بود که فعاليتهاي مبدل نمودن يورانيوم را در آن دستگاه ملتوي خواهد ساخت. اتحاديه اروپايي با حمايت ايالات متحده تهديد کرده بودند که اگرتهران کار تبديل نمودن مواد سوخت را از سر گيرد ، آن کشور را براي تعذيرات احتمالي به شوراي امنيت موسسه ملل متحد راجع خواهند ساخت . اگرشوراي امنيت دريابد که ايران از پيمان عدم انتشار اسلحه ذروي تخطي نموده است، آن شورا تعذيراتي را عليه ايران وضع کرده مي تواند.

XS
SM
MD
LG