لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش: هند پاليسي سخت گيرانه اي را در مورد طياره ربائي اتخاذ کرد


گزارش ها از هند حاکيست که يک کميتۀ کابينه پاليسي اي را تصويب کرده که بمقامات صلاحيت ميدهد اگر معتقد باشند طياره ربايان در نظر دارند از طيارۀ مسافربري که ربوده اند منحيث راکت استفاده کنند، آن طياره را سقوط بدهند. طبق گزارش بموجب اين پاليسي هر نوع کوشش جهت ربودن طياره يک عمل تهاجمي عليۀ هند تلقي ميگردد. بموجب اين پاليسي جديد مذاکره روي تقاضاهاي طياره ربايان رد ميگردد. مذاکرات صرف در صورت کمک جهت جلوگيري از هلاکت و يا خاتمه دادن بواقعه مجاز است. در گزارش هند گفته شده که جزاي کساني که جرم طياره ربائي شان ثابت گردد، اعدام است. مقامات حکومت هند براي تبصره حاضر نشدند. اين پاليسي تقريباً شش سال بعد ازان تصويب گرديده که تندروان کشميري يک طيارۀ اندين ايرلاينز را با بيش از ۱۵۰ سرنشين به افغانستان بردند. طياره ربائي بعد ازان خاتمه يافت که هند سه تندرو طرفدار کشمير را در بدل گروگانان آزاد کرد. دران واقعه يک سرنشين کشته شد.

XS
SM
MD
LG