لینک های دسترسی

Breaking News

در حاليکه خروج از باريکه غزه آغاز مييابد،صدراعظم اسرائيل خطابۀ  راعنواني ملت ايراد خواهد کرد


قرار است ايريل شارون صدراعظم اسرائيل شام دوشنبه خطابۀ را عنواني ملت اسرائيل ايراد کند واز ناقلين يهودي درباريکۀ غزه تقاضا نمايد تا آن قلمرو را تا روز چهارشنبه تخليه نمايند. مشاورين شارون ميگويندقرار است شارون همچنان از اين خطابه براي شکل دادن اين تخليه بحيث يک موضوع امنيت ملي اسرائيل ،استفاده نمايد. صدراعظم اسرائيل سال گذشته خروج از باريکه عزه را پيشنهاد کرده گفته بود که ارزش جان اسرائيلي هاو پول مصرف آن براي حفاظت هشت هزار وپنج صد ناقل يهودي که توسط بيش از يک مليون فلسطيني مسکون در باريکۀ غزه احاطه شده اند بسيار گران بود. در اوايل روز دوشنبه هزاران عسکرو پليس اسرائيلي جهت تطبيق اوامر تخليه داخل باريکۀ غزه شدند. دخول آنها در حد اقل پنج مسکونه از ۲۱ مسکونه توسط جواناني که مخالف خروج بودند ، متوقف ساخته شد. دان هولتوز جنرال ارشد اسرائيلي هشدار داد که قواي نظامي هر اسرائيلي را که بروز چهارشنبه در آن قلمرو باقي بماند، توسط فشار انتقال خواهد داد. اسرائيل باريکه غزه را درجريان جنگ سال ۱۹۶۷ شرق ميانه تصرف کرده بود.

XS
SM
MD
LG