لینک های دسترسی

اشتراک غير مترقبه رئيس جمهور سري لانکا در مراسم تشيع ميت وزير خارجه مقتول آنکشور


خانم چندريکا کمارا تونگا رئيس جمهور سري لانکا در مراسم تشييع ميت لکشمن کادر گمارا وزير خارجه مقتول بطور غير مترقبه اشتراک نمود. خانم کمارا تونگا که از يک حمله بم در سال ۱۹۹۹ جان سلامت برد که شورشيان ببر هاي تاميلي ملزم بان ميباشند ، علرغم نگراني هاي امنيتي ،با شخصيتهاي خارجي و محلي در مرکز شهر کولمبو پيوست تا آخرين احتراماتش را به وزير خارجه مقتول سري لانکا نشان دهد. قواي نظامي و کوماندو هاي خاص ضد دهشت افگني در سرتاسر کشور تعبيه شده بود. مقامات يک روز عزاداري را اعلام داشته و بعنوان احترام از کادر گمار انسداد مغازه ها وسينما ها را فرمان دادند. وزير خارجه سري لانکا بعد از ظهر روز جمعه در منزلش ترور شد. هرچند شورشيان تاميل اين ادعا هاي حکومت را رد کرده اند که آن ها در عقب ترور اين وزير ۷۳ ساله قرار داشته اند، ولي اين قتل بحيث يک سلسله شکست ها در عمليه صلح بين کولمبوو شورشيان ببر هاي تاميلي نگريسته ميشود.

XS
SM
MD
LG