لینک های دسترسی

بنگلاديش در اثر انفجار 400 بم کوچک تکان خوردکه دونفر تلفات داشت


حدود 400 بم کوچک داکه وساير شهر ها را در سرتاسر بنگلاديش بلرزه در آورد که باعث هلاکت دو نفر و جراحت بيش ازصد نفر ديگر شد. پليس ميگويد بم هاي خانه ساخت که تقريباً همزمان باهم انفجار داده شدخسارات عمده را در جايي ببار نياورد و چنين معلوم ميشد که هدڤ آن گسترش ترس و هرج ومرج دربين مردم بوده است . مقامات هشداريه هاي امنيتي را در سرتاسر کشور بخش نمود اما تابحال نتوانسته بم افگنان يا مسئولين آنرا مشخص سازد هرچند پليس گفت که حدود ۴۵ مظنون را باز داشت کرده است. پليس همچنان ميگويد، فکر ميکنند که گروه غيرقانوني اعلان شدۀ جماعت المجاهدين بنگلاديش که شب نامه هايشان در عين محل انفجار پيدا شد، مسئول اين انفجارات ميباشند. اين گروه اين گروه شريعت اسلامي را در بنگلاديش تقاضا مي دارد . بنگلاديش يک کشور داراي اکثريت مسلمان با قانون اساسي جدا از مذهب است. شبنامه هاي اين گروه ميگويد که اين انفجارات همچنان هشداريست براي ايالات متحده وبرتانيه تا کشور هاي از کشور هاي مسلمان خارج شوند در غير آن با قيام مسلمانان مواجه خواهند شد.

XS
SM
MD
LG