لینک های دسترسی

اسرائيل تخليۀ ۱۷ مسکونۀ يهودي نشين  در باريکۀ غزه را تکميل نمود


قواي اسرائيلي تخليۀ باريکۀ گيديد در باريکۀ غزه را که يکي از آخرين دسته هاي مقاومت در مقابل فرمان خروج توسط حکومت از ارضي فلسطيني بود،تکميل نمودند. مقامات ميگويند قواي نظامي حدود ۹۰ نفر را روز جمعه از محل انتقال داد. اين عمليات در مقايسه با تخليۀ روز جمعه در محلات نيف دکاليم و کفر داروم که طي آن مقاومت کنندگان بسوي عساکر اسرائيلي اشيا و مواد کيمياوي را پرتاب ميکردند، نسبتاً آرام صورت گرفت. بعد از تخليۀ مسکونۀ گيديد قواي اسرائيلي بخاطر روز رخصتي مذهبي يهودي ها عمليات خروج را متوقف ساختند . قرار است قواي نظامي اين عمليات را روز يکشنبه از سرگيرند.. مامورين نظامي مي گويند از بيست ويک مسکونه تابحال ۱۷ مسکونه خالي شده است . همچنان بروز جمعه محمود عباس، رهبر فلسطينيان امروز بصدها فلسطيني که شادي و هلهله ميکردند گفت خروج اسرائيل از باريکۀ غزه بعد از ۳۸ سال اشغال نتيجۀ قرباني هاي آنهاست. او همچنان بمردم خود مشاغل و مسکن وعده داد و آنها تشويق کرد که از خشونت خودداري کنند.

XS
SM
MD
LG