لینک های دسترسی

تسويد مسوده نهائي قانون اساسي عراق ذريعه هيات موظف


هيات موظف به تسويد قانون تاساسي جديد متن نهائي آنرا تسويد و تصويب نمود . اعضاي کميته گفتند بعداز وارد نمودن تغييرات کوچک در قانون اساسي مرتبه براي خرسند ساختن اقليت سني بر متن نهائي موافقه کردند اعاي کميته موظف بشمول بعضي ز اعضاي سني با مواد مندرجه در مسوده قانون اساسي مرتبه موافقه کردند . اما آژانس اسوشي اييت پرس راپور ميدهد که سايرين 'اضر به قبول متن مرتبه نشده و حاضر نشده اند در پاي آ امضا کنند . انتظار مي رود مراسمي به خاطراختام عمليه تسويد قانون ساسي امروز در بغداد ترتيب گردد. بعد از امضاي شوراي رياست جمهوري در پاي اين سند ، مسوده مرتبه به شوراي ملي عراق اراهه خواهدشد که در آن اکثريت شعييان و کرد ها حضوردارند . انتظار مي رود اعضاي تقنيني عراق سند مرتبه را قبل کرده و راه ا براي اجراي يک همه رسي بر قانون تاسي به تاريخ ۱۵ اکتوبرباز سازند . عدم توافقات برکلمات بکار رفته در مسوده قانون اساسي عراق ، قبولي از جانب اعضاي هيات را براي دوهفته به تاخير انداخت . بسياري از سني ها بخاطر پيشنهادات بعمل آمده براي قبولي خودمختاري ها درداخل عراق ببر افروخته بوده و مدعي اند پذيرفتن آن نفتني و ساير منبع ا باقي خواهد گذاشت .

XS
SM
MD
LG