لینک های دسترسی

تقاضاي رئيس جمهور فرانسه  ازايران  مبني  برا ينکه  بر پيشنهاد  ذروي اتحاديه اروپائي تجديد نظر کند


ژک شيراک ، رئيس جمهور فرانسه ازايران تقاضا کرده است بر يک پيشنهاد اتحاديه اروپائي مبني بر پذيرش انگيزه هاي اقتصادي در بدل لغو قسمت هاي از پروگرام زروي ، تجديد نظر کند . شيراک حين ايراد بيانيه اي در پاريس گفت اگر ايران تعاون اقتصادي ، تخنيکي وسيباسي را در بدل توقف عمليه غني سازي يورانيوم قبول نکند ، شوراي امنيت موسسه ملل متحد « چاره اي جز آن نخواهد داشت که خود به موضوع رسيدگي نمايد . » مذاکرات بين ايران و بريتانيا و جرمني در هفته قبل بعد از آن قطع شد که ايران گفت عمليه غنيسازي يورانيوم خودرا که عمليه اي است که از آن ميتوان در تهيه اسله ذروي نيز استفاده کرد ، از سر گرفته است . ايران ميگويد هنوز مايل است مذاکرات بيشترراانجام بدهد وجهت اختتام منازعه ذروي ظرف يک ماه پيشنهادات تازه خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG