لینک های دسترسی

مدير اداره  ضد  مواد مخدر ملل متحد ميگويد افغانستان براي اولين بار از هنگام سقوط طالبان  زرع و توليد خشخاش و ترياک کاهش داده است


انتونيو ماريا کوستا ميگويد : زمين هاي اختصاص داده شده به زرع خشخاش در سال اخير ۲۱٪ کم شده ، اما هواي مساعد مابقي زمين هاي زر ع خشخاش را بيشتر حاصلخيز ساخت چنانچه حاصلات مجموعي خشخاش درافغانسنتان صرف ۲٫۱٪ بوده است مامور ملل متحد ميگويد ازاين تنزيل خرسند بوده و اعتبار آنرا به خويشتن د اري زارعين مي بخشد که عنصر بسيارمهم وبااهميت در توليد و قاچاق مواد مخدر است . اما او ميگويد افغانستنان بزرگترين توليد کننده ترياک جهان باقي مانده که ازآن هيروئين حاصل مي گردد. بعد از برانداختن طالبان بنياد گرا از قدرت در تقريباً چهارسال قبل ، ميزان توليد ترياک در افغانسنان صعود کرده است . جامعه بين المللي ميلون ها دالررا براي قلع و قمع مساعي براي زرع آن اعطا کرده است .

XS
SM
MD
LG