لینک های دسترسی

محاکمه  صدام حسين به تاريخ  ۱۹ اکتوبر


مقمات دربغداد ميگويند صدام حسين ديکتاتور خلع شده عراق از قدرت به تاريخ ۱۹ اکتوبر يعني چهارروز بعد از همه پرسي ازمردم بر قانون اساسي جديدآن کشور محاکمه خواهد شد . با اعلام تاريخ محاکمه صدام حسين امروز يکشنبه در بغداد ، يک سخنگوي حکومتي عراق گفت : هفت تن از نزديکترين همکاران صدام حسين يکجا بااو محاکمه خواهند شد . الزاماتي عليه صدام حسين وارد شده و محاکمه او در ماه جاري محتملاً اولين از جمله چنديبن محاکمه اين زمامدار ۶۸ سياله سابق عراق خواهد بود . محاکمه اوليه او بر يک قتل دسته جمعي در ۲۳ سال قبل در شهر دوجيل تمرکز خواهد يافت که درآن بيش از ۱۴۰ تن از شيعييان ، در عکس العمل براي سوقصد عليبه صدام حسين کشنته شدند . الزامات در قضيه اول هرگاه پابت گردد براي صدام جزاي مرگ را در پي خواهد داشت . اقليت سني هاي عرب در عراق ، حين اقتدارصدام حسين جناح مسلط در کشوربودند ، سايرافراديکه علاوه بر صدام حسين درماهآينده محاکمه خواهند شد انتظار مي رود شامل برازن ابراهيم ، رئيس ضبط احوالات ، طها ياسين رمضان ، معاون رئيس جمهور و اهواد احمد البندر، يک مامور حزب بعث خواهند بود . مامورين در بغداد ميگويند تاريخ محاکمه صدام و همکارانش براي ن تعين شد تا تضين گردد که محاکمه صدام حسين يک عنصر و عامل درراي گيري ۵۱ اکتوبر بر قانون اساسي جديد عرلاق نخواهدبود .. انتظار مي رود ديکتاتو رسابق عراق در محاکمه خود در آينده به سايرالزامات ، بشمول کشتن کرد ها در البچه در سال ۱۹۸۸ سرکوبي قيام شيعيييان در جنوب عراق درسال ۱۹۹۱ مواجه گرد . در اين قضايا نيز، هرگاه صدام حسين محکوم شناخته شود ، برايش جزاي مرگ تعين خواهدشد .

XS
SM
MD
LG