لینک های دسترسی

حريق در  يک عمارت آپارتماني  پاريس وهلاک ۱۴ تن  از ساکنين آن


مقامات فرانسه ميگويند فکر مي کنند آتش زني باعث يک حريق در شب هنگام در يک عمارت آپارتماني در حومه پاريس بوده که سبب هلاکت ۱۴ تن بشمول دست کم دو کودک شده است . دست کم ۱۵ نفر دراين حادثه زخمي شده اند . مامورين اطفائيه دراوايل امروز يکشنبه گفتند بسياري ازتلفات و جراحات از اثر استنشاق دود بوده است . آنها ميگويند چندين قرباني ا واقعه جراحات شديد برداشته و رقم تلفات ممکن است بيشتر گردد. حريق در شام شنبه در يک عمارت آپارتماني بنام « له هي لي روز» واقع درحومه جنوبي پاريس در نزديکي ميان هوائي « اورليي» رخ داده است . شاهدان عيني گفته اند : خرابگراني را ديد اند که صندوق هاي مکاتيب را در طبقه پائيني آن عمارت چند طبقه ئيي به آتش کشيدند . مامورين فرانسه ميگويند بنظر نميرسد اين حريق مرتبط به دو حريق مهلک قبلي باشد که دراواخر ماه آگست در دو عمارت پارلماني پاريس رخ داد . درآن دو حريق که در دو عمارت در وضع بد ساختاني رخ داد ، ۳۴ تن ، که اکثريت شان مهاجرين نادار افريقائي بودند ، به هلاکت رسيدند .

XS
SM
MD
LG