لینک های دسترسی

قرار ايران براي  ادامه دادن به غني سازي يورانيوم


ايران ميگويد برغم تهديد اتحاديه اروپائي مبني بررجعت دا دن قضيه تهران به شوراي امنيت ملل متحد براي وضع تعذيرات ممکنه عليه تهران ،آنکشور به عمليه غني سازي يورانيم ادامه خواهد داد . مامورين ايراني امروز يکشنبه گفتند ايران مجبورساخته نخواهد شد پروگرام زروي خودرااز دست بدهد . ايران عمليه غني سازي يورانيوم خودرا در در اصفهان بعداز آن در ماه قبل از سر گرفت که که پيشنهادات اروپائي را که به آن کشور انگيزه هاي متعدد اقتصادي را وعده ميداد رد کرد . د ستگاه زروي اصفهان شيره يورانيوم يا خامه آنرا که بنام کيک زرد ياد مي گردد به گاز يورانيوم هيکسافلوريد موردضرورت براي غني ازي يورانيوم تبديل ميسازد . تران ميگويد پروگرام زوي آن يک سعي صلح آٌميز براي يجاد نيروي برق است اما منتقدين بيم دارند که حکومت ايران مخفيانه بر اسلحه زروي کار مي کند . بروزجمعه اداه بين المللي انرجي روي يک راپور شديداللحن را در مورد زسرگيري فعاليت زوري ايران نشر کرد . يک مفتيش سابق زروي ملل تحد گفت ايران کافي مواد زري را ي ايجاد سلحه اتومي جمع آوري کرده است .

XS
SM
MD
LG