لینک های دسترسی

تجليل از روز کار و گارگردر ايالات متحده


ميلون ها نفر در سر تاسر ايالات متحده دراعزاز از روز تعاملي « کارو کارگر » و قواي بشري و کارگري اين کشور، امروز در تعطيل و مرخصي بسر مي برند . نخستين باريکه از اين روزدرتاريخ ايالات متحده تجليل بعمل آمد ۵ سپتامبرسال ۱۸۸۲ در شهر نيويارک بود . اماا ين واقعه بزودي در سر تاسر امريکا انتشاريافت و در سال ۱۸۸۷ اوريگان اولين ايالات امر يکا شد که روز کارگر را در اولين روز دوشنبه ماه سپتامبر منحيث روز تعطيل عمومي اعلام کرد . اين روز در۱۸۹۴ ، پس از يک اعتصاب کارگران خطو ط آهن در ايالت غرب وسطي ايلوناي ، که به يک اعتصاب مهلک مبدل شد و عساکر فدرال براي متفرق ساختن آن ارسال شدند ، بيک روز ملي در ايالات متحده مبدل شد . رئيس جمهور «گروفر کليف لند» واعضاي کانگرس ايالات متحده به اميد خرسند ساختن کارگران راي دهنده ، لايحه مرتبه آنرا تصويب و توشيح نمودند . روز کارگردرايالات متحده همچنان ختم غير رسمي ايام تعطيل تابستاني شناخته مي شود.

XS
SM
MD
LG