لینک های دسترسی

مخالفت روسيه با اجراي بحث  ملل متحد  بر پروگرام ذروي ايران


روسيه ميگويد با هر گونه اقدام براي مطرح کردن منازعه بين المللي بر پروگرام ذروي ايران در محضرشوراي امنيت موسسه ملل متحد مخالفت دارد . وزارت خارجه روسيه امروزدوشنبه گفت : کريملن هيچ دليلي نمي بيند که ملل متحد را در اين منازعه دخيل گردد ، زيرا بکلمات ماسکو ، اداره بين المللي انرجي ذروي فعالانه و بطور موثر به اوضاع رسيدگي ميکند . ايران بکرات گفته است که قصد دارد به کار غني سازي يورانيوم ادامه بدهد ، علي الرغم هُشدار دهي هاي بريتاينا، فرانسه و جرمني ، که ازعمليه غني سازي يورانيوم ميتوان مواد ذروي براي ساختن سلاح توليد کرد و از شوراي امنيت ملل متحد تقاضا ميکنند تا عليه تهران تعزيراتي را وضع نمايد اداره بين المللي انرجي ذروي ، که آن اداره نيز از فعاليت ذروي ايران انتقاد کرده است ، در يک راپور در هفته قبل گفته است که مقامات درتهران به سوالات کليدي آن اداره درباره کار شان بر پلوتونيوم و يورانيوم غني شده ، که هردو از عناصر و مرکبات مهم و کليدي بم ذروي بشمار ميرود . پاسخ نداده اند . تهران ميگويد هدف پروگرام ذروي آنکشوررا مقاصد صلح آميز و بدرجه اول توليد انرجي برق براي شهرهاي ايراني تشکيل ميدهد .

XS
SM
MD
LG