لینک های دسترسی

مرگ دو تن در يک حمله  دريک  فروشگاه  پاکستان


امروز دوشنبه نبرد با تفنگ در يک ساحه قبايلي در شمالغرب پاکستان ، دو تن از مامورين حکومتي پاکستان را بقتل رساند . مقامات در « ميرانشاه » ، که شهر عمده در اراضي وزيرستان شمالي پاکستان است ، ميگويند مامورين حکومتي هنگامي بضرب گلوله از پا درآمدند که سعي کردند ممانعت بر حمل اسلحه را در يک فرشگاه عامه تطبيق کنند . در اين تصادم چهار تن نيز ،که شامل دو تن از مامورين امنيتي همراه با مقتوليبن و دو تن از رهگذران اند ، زخمي شده اند . شاهدان عيني ميگويند : برخورد وقتي دست داد که مامورين حکومتي پاکستان با افراد قبايلي اي مقابل شدند که يک ماشيندار خودکار « اي که ۴۷» را در فروشگاه ميران شاه با سرپيچي از ممانعت اعلام اسلحه و هرگونه نمايش آن در ملاي عام حمل ميکردند . وزيرستان شمالي که يکي ازاراضي قبايلي هم سرحد با افغانستان در ماه هاي اخير است در ماه هاي اخير صحنه چندين تصادم وبرخورد بين قواي حکومتي و جنگجويان تندرو وابسته به شبکه دهشت افگن القاعده بوده است .

XS
SM
MD
LG