لینک های دسترسی

ملل متحد بخاطر انتخابات عمليات بازگردانيدن پناهندگان افغان را براي شش روز ملتوي ميسازد.


ادارۀ پناه گزينان ملل متحد ميگويد بخاطر انتخابات افغانستان پروگرام بازگشت رضاکارانۀ پناهندگان افغان را از پاکستان در ماۀ جاري براي شش روز تعليق ميکند.

يک بيانيۀ آن اداره حاکيست که بين تاريخ ۱۵ تا ۲۰ سپتمبر عمليات بازگردانيدن پناهندگان صورت نخواهد گرفت.

اما بيانيه مشعر است که تيم هاي آن اداره بکار ثبت نام افغان هائي ادامه خواهد داد که ميخواهند بوطن شان بازگردند. اما اين بازگردانيدن صرف بعد از ۲۰ سپتمبر صورت خواهد گرفت.

طبق آخرين احصائيه ها ، در حدود سه مليون پناهندۀ افغان در پاکستان بسر ميبرند.

XS
SM
MD
LG