لینک های دسترسی

حمايت ايالات متحده از سرمنشي موسسه ملل  برغم  اتهام سواداره پروگرام  قبلي  فروش نفت عراق به خارج  دربرابرخريداري مواد غذائي براي مردم آن کشور


ايالات متحده ميگويد باوجود يک راپور در باره الزامات سو اداره بزرگ ملل متحد بر پروگرام فروش نفت عراق به خارج ، به همکاري با اوادامه خواهد داد . کونداليزارايس وزير خارجه ايالات متحده بروز جمعه گفت دريافت هاي راپور جديد ضرورت بتوافق بردر پيش گرفتن اصلاحات شديد ملل متحد و قادرساختن آن را به اجراات موثرتر تبارز ميدهد . وزير خارجه ايالات متحده ميگويد اطمينان دارد عنان از اصلاحاتي طرفداري و حمايت خواهد کرد که اطمينان حاصل شود که سو اداره وارتشائي که دامنگير پروگرام فروش نفت عراق به خارج در بدل خريداري مواد غذائي مورد ضرورت مردم آن کشور شد، ديگر وتاقع نميگردد. اي راپور مغضوب کننده کميسيون مستقل تحقيقاتي برهبري پال واکر سابق رئيس بانک مرکزي ايالات متحده از عنان بخاطر عيون و کوتائي هاي اداري او عيب جوئي مي کند امات اورا از ارتشا برائت ميدهد راپور نتيجه گيري کرده که در ملل کتحد در ارتباط به اين پروگرام وضع شده براي مردم عراق ، که از عوايد نفتي کشورشان براي نيازمندي هاي بشري آنها استفاده بعمل ٰآيد ، موارد جدي از رفتار وسلوک غير قانوني ، غيراخلاقي و فساد ديده است .

XS
SM
MD
LG