لینک های دسترسی

دفاع از  زنداني  کردن  متحاربين  دشمن  توسط محکمه فدرالي


يک محکمه فدرالي استيناف ابالات متحده از صلاحيت رئيس جمهوربش براي در توقيف نگهداشتن اتباع ايالات متحده بدون وارد کردن الزام مظنون به متحارب بودن دشمن برآنها . دفاع کرده ا ست هيات قضات سه نفري محکمه بروزجمعه يک حکم قبلي محکمه پائيني را ، که ازاداره رئيس جمهوربش مي خواست برهوزي پاديلا ، متهم توقيف شده ، الزام رسمي وارد کند و ويا اورا رها سازد، رد کرد . قضات محکمه فدرالي استيناف ايالات متحده حکم کردند تا فرصتيکه خصومت و دشمني ايالات متحده به مقابل سازمان دهشت افگن القاعده ادامه دارد ، که اداره رئيس جمهوربش گفته است بدون کدام قيد زماني خواهدبود، پاديلا را مي توان قيد زماني در توقيف نگهداشت . وکلاي مدافع پديلا ميگويند مي خواهندبه مقابل اين حکم حکمه فدرالي استيناف به محکمه عالي ايالات منتحده عارض گردند. رئيس جمهر بش حکوم داده است پاديلارا بدون تارد کردم الزام جناهي بر او به اشتباه اينکه تالقادعده اورا تربيه و پرورش داده وتصميم داشته است حمرات دهشتافگني را در ايالات متحده انجامزبدهد در توقيف نگهدارند .

XS
SM
MD
LG