لینک های دسترسی

واردشدن صدمه به آزادي هاي  مدني  در بريتانيا در امر مبارزه بمقابل دهشت افگني دربريتاينا


رئيس اداره تامين امنيت دربريتانيا هشدار داده است که براي مبارزه موثر بمقابل دهشت افگني شايد لازم بي افتد آزادي هاي مدني در آن کشور قربان گردد. اليزا منيگهم بولر گفته است حقوق مدتي در امر مبارزه عليه دهشت افگني مخصوصاً شرط محکمه براي بدست داشتن دلايل ااثباتيه قوي در امر پذيرش دسيسه براي انجام يک جرم جنائي دربر يتانيا ، يک موضوع مرکزي است . بولر اين تبصره ها را بروز اول سپتامبر حين صحبت با اداره خدماتي جرمني نموده است . منهينگن بولرگفته است « جهان تغييريافته است و بايد بحث بر يک اندازه تخريش و تحديد در حقوق مدني حاصل شده بعد از زحمت و مبارزه زياد قبول شود تا چانس صدمه ديدن اهالي ملکي بهبودي يابد.

XS
SM
MD
LG