لینک های دسترسی

فلسطينيها خروج اسرائيل را از باريکۀ غزه جشن ميگيرند


هزاران فلسطيني با شادماني امروز دوشنبه به مسکونه هاي خالي شدۀ اسرائلي ها در باريکۀ غزه داخل شدند و بيرق فلسطيني ها را بر فراز قلمرويي بر افراشتند که بعد از ۳۸ سال اشغال توسط اسرائيلي ها تخليه شده است . اين جشن ها و تجليل ها وقتي جوش وخروش بيشتر يافت که قوماندان عالي نظامي اسرائيلي در آن منطقه از نقطۀ کيسوفم عبور کرده و داخل خاک اسرائيل شد و خروج شبانۀ قواي اسرائيل را تکيمل نمود. تمام هشتاد وپنج هزار ناقل يهودي ماه گذشته از آن منطقه انتقال داده شدند. عساکر اسرائيلي بعداً دروازۀ عبوري را مسدود نموده و براي مسدود نمودن جاده توده هاي کانکريت و خاک را انبار نمودند . اين جاده يگانه راه دخول عمده بود که اسرائيل را به باريکۀ غزه وصل ميکرد. به مجرديکه اسرائيلي ها محل را ترک نمودند،تندروان فلسطيني با فير هاي تفنگ جشن ها وتجليل را آغاز کردند. بعضي ها بيرق ها را نصب ميکردند در حاليکه سايرين به تخريب مراکز مذهبي تخليه شده آغاز کردند و اما عدۀ ديگر خانواده هاي شانرا براي شاهد بودن اين جشن ها آورده بودند. محافظين سرحدي مصري که سعي داشتند يک اجتماع بزرگ را در منطقۀ سرحدي بين مصر وغزه متفرق سازند ، يک مرد فلسطيني را بضرب گلوله به قتل رسانيدند و گفتند آن مرد شامل يک گروه مظاهره کنندگاني بود که سعي داشتند به خاک مصر داخل شوند.

XS
SM
MD
LG