لینک های دسترسی

هند وپاکستان به تبادلۀ اسرا آغاز کرده اند


هند وپاکستان در بخشي از عمليۀ جاري صلح ،صد ها زنداني را در منطقۀ پنجاب تبادله کردند. مامورين گفتند پاکستان ۴۳۵ تبعه هند و هند ۱۵۲ پاکستاني را در منطقۀ سرحدي واگه تبادله کردند. بسياري زندانيان ماهيگيران و دهاقيني اند که بدان سوي سرحد داخل شده بودند آزادي زندايان قبل از جلسۀ اين هفتۀ پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان با من موهن سنگ صدراعظم هند در نيويارک صورت ميگيرد جايي که دو رهبر بخاطر اشتراک در جلسات مجمع عمومي موسسۀ ملل متحد اقامت دارند. اما در حاليکه تبادلۀ زندانيان در جريان است محافظين ساحلي پاکستاني از باز داشت ۲۴ ماهيگير هندي و ضبط چهار کشتي آنها خبر داد که بطور غيرقانوني به آبهاي قلمرو پاکستان داخل شده بودند.

XS
SM
MD
LG