لینک های دسترسی

Breaking News

نتايج بررسي هاي افکار عامه  درانتخاتبات  پارلماني  جرمني


بررسي هاي افکار عامه ، در مورد انتخابات پارلماني جرمني نشان داده است که حزب محافظه گراي انجيلا ميرکل ، بر حزب سوشال ديموکرات گيرد هارد شرودر ، سبقت داشته است. ولي اين پيشي به ميزاني نيست که به حزب ميرکل اجازه داده شود تا اکثريت پارلماني را بدست گيرد. نشرات تلويزيوني جرمني اين نتايج را هنگامي در شام يکشنبه بوقت جرمني پخش کرد که انتخابات پارلماني آلمان پايان يافته بود. سه بررسي جداگانه در مراکز راي دهي از مردم نشان داده است که حزب ديموکرات مسيحي ميرکل ، صرف ۳۷ ٪ آرا را بدست آورده است. اين بررسي نشان ميدهد که شريک پار لماني محتمله ميرکل ، يعني حزب ديموکرات هاي آزاد ، ۱۰٫۵ ٪ آرا را گرفته است که به ميرکل کمتر از اکثريت کرسي هاي پارلماني را ميدهد. دربرسي هاي بعمل آمده ، حزب سوشل ديموکرات گيردهارد شرودر بين ۳۳ تا ۳۴ ٪ آرا را بدست آورده است . چنيبن نتايج انتحاباتي ممکن است سبب شود دو حزب جبراً يک اهتلاف بزرگتر را تشکيل بدهند . نتايح اوليه انتخاباتي ممکن است ظرف چند ساعت ديگر بدست آيد. مبارزه انتخاباتي جرمني متمرکز بر اين بود که چگونه ميتوان به بهترين وجه اقتصاد جرمني رادوباره احيا کرد .

XS
SM
MD
LG