لینک های دسترسی

اانتخابات  پارلماني افغانستان


مامورين انتخابات افغانستان ميگويند ميليون ها نفر از مردم آنکشور براي انتخاب اعضاي يک پارلمان جديد و شورا هاي محلي راي دادند. بنجامين ساند خبرنگار صداي امريکا از کابل گزارش ميدهد بگفتۀ مامورين انتخابات ،باوجود چندين حملۀ مرگبار، راي دهي در اکثر جاها بدون اشکالي به انجام رسيد. اين گزارش را همکارم احد عزيززاده تقديم منمايد. پيتر اربن مامورارشد ملل متحد براي انتخابات افغانستان به خبرنگاران گفت نگراني هاي امنيتي مانع باز شدن فقط چند مرکز محدود در اطراف کشور گرديد. اما وي قبل از مسدود شدن مراکز راي دهي به خبرنگاران گفت حملات شورشيان، بشمول فير يک راکت برمحوطۀ ملل متحد نتوانست انتخابات را اخلال کند. وي گفت مراکزما در تمام مناطق کشوربراي راي دهي باز ميباشد. مشکلي که باعدم گشايش چند مرکزمحدود داريم در مقايسه با وضعيت عمومي بازبودن مراکزدرهر جا، يک امر استثنايي است. بيش از شش هزار کانديد بشمول در حدود ۶۰۰ زن براي پارلمان جديد و۴۳ شوراي ولايتي به مبارزات انتخاباتي پرداختند. تنظيم کنندگان انتخابات ميگويند شمارش ميليون ها ورقه هاي چند صفحه يي راي دهي، حد اقل دوهفته را در برخواهد گرفت. اين انتخابات بحيث يک آزمون عمده براي توانايي افغانستان در راستاي بنا نهادين يک دموکراسي فعال ،عملي و کار آ ، ديده ميشود. مردم ميگويند بعد از ده ها سال جنگ و حکمروايي مطلقه، آنها ازين فرصت که نمايندگان خود را خود انتخاب مينمايند، استقبال ميکنند. در خارج يک مرکز راي دهي راي دهي مزدحم در مرکزکابل ، راي دهندگان انگشتان شانرا که بارنگ غلظ ارغواني رنگين بود بعلامت دادن راي نشان ميدادند. محمد صديق يک مرد ۴۴ ساله به صداي امريکا گفت انتخابات يک روز پر افتخار براي افغانستان بود. وي ميگويد بعد از ۲۵ سال ، حکومت به مردم خدمت خواهد کرد، نه برعکس آن. اما اين سوال هنوز باقي ميماند که به چه زودي آنکشور قادر به پايده ساختن يک دموکراسي عصري را خواهد بود. اضافه از نصف نفوس بيسواد اند و اکثر مناطق آنکشور براساس قومي و قبيله يي تقسيم بندي شده است. مشکل اساسي ديگر خود کانديدان ميباشند که بعضي از آنها ياجنگ سالار اند و يا نمايندگي از معامله گران قدرتمند مواد مخدر افغانستان ميکنند. اما تنظيم کنندگان انتخابات ميگويند آنها اين اعتماد را پيدا نموده اند که آنکشور براي چلنج داشتن يک حکومت مردمي و مستقل آماده ميباشد. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان بعد از دادن راي در بعد از ظهر يکشنبه گفت اين انتخابات يک نقطۀ عطف در تاريخ افغانستان بود. وي همچنان گفت روز يکشنبه بعد از ۳۰ سال جنگ، مداخلات خارجي، فساد اداري وبدبختي، يک روزخود اراديت بود.

XS
SM
MD
LG