لینک های دسترسی

کار شناسان بانک جهاني  در بارۀ منازعۀ بند آب بين هند وپاکستان ميانجگري ميکنند


بانک جهاني يک کارشناس را براي مسافرت به پاکستان وهند موظف ساخته تا اختلافات دو کشور را روي اعمار يک بند آب در بخش کمشير هند مورد بحث قرار دهد. وزارت خارجۀ پاکستان امروز دوشنبه گفت ريموندلافييت يک انجنير ملکلي مسافرت يک هفته يي اش را روز اول اکتوبر آغاز خواهد کرد. بانک جهاني انجنير لافييت را که به انستيتوت تکنالوژي در لوزان مربوط است بحيث يک کارشناس بيطرف، در ماه مياين کار موظف ساخت . اين اختلاف روي پروژۀ تحت اعماربند آبي باغليار بالاي درياي چناب است، بخشي از درياي اندوس که از هند به پاکستان جريان دارد. پاکستان مي گويد اين بند تخطي از مقررات پيمان سال ۱۹۶۰ آبي ميباشد که بر شراکت اين آب بين دوکشور نافذ است. هند اين الزام را رد ميکند. بانک جهاني يکي از امضا کنندگان اين پيمان است .

XS
SM
MD
LG