لینک های دسترسی

رهبران جهان انتخابات پارلماني افغانستان را  مورد تمجيد قرار دادند


رهبران جهان انتخابات کليدي پارلماني افغانستان را مورد تمجيد قرارداده ميگويند افغانها با نمايش ارادۀ شان جهت اعمار يک آيندۀ صلح آميزشجاعانه دربرابر تشدد طالبان قرار گرفتند. رئيس جمهور جارج بش مردم و حکومت افغانستان را بخاطر يک راي گيري موفقانه تبريک گفت. رئيس جمهور بُش گفت اين يک قدم برزگ به پيش در راه پيشرفت افغانستان بحيث يک دولت ديموکراتيک ميباشد که توسط حکمراويي قانون اداره ميشود. رانلد نيومن سفير ايالات متحدۀ امريکا در افغانستان گفت اين انتخابات ختم تعهدات ايالات متحده وجهان بين المللي را در مقابل اين کشور معني نميدهد. وزارت خارجۀ پاکستان گفت تکميل عمليۀ راي دهي در افغانستان يک قدم بزرگ به پيش در راه صلح و ثبات ، آشتي ملي و انکشاف ميباشد. اتحاديۀ اروپايي، ملل متحد و ناتو از اين انتخابات استقبال کرده و آنهايي را که راي دادند مورد ستايش قرار دادند. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان اين انتخابات را شکستي براي دهشت افگني خواند.

XS
SM
MD
LG