لینک های دسترسی

بخاطر بن بست در انتخابات ،رهبران جرمني در صدد ائتلاف سياسي هستند


بعد از انتخابات روزيکشنبه که در آن هيچ حزبي اکثريت مشهود در پارلمان را بدست نياورد،رهبران سياسي جرمني براي تشکيل يک حکومت جديد ائتلافي در مسابقه هستند. انجلا مريکل رهبر حزب ديموکرات مسيحي و گرهارد شرويدر صدراعظم بر حال جرمني و رقيب وي ، ادعا دارند که حق صدارت را دارند. حزب مريکل در اين انتخابات ۵۹۸ کرسي مجلس سفلا، فقط سه کرسي از حزب سوشيل ديموکرات سبقت دارد. اين دو حزب بزرگ حالا براي تشکيل يک ائتلاف مشغول مذاکره هستند اما در حال حاضر تشکيل يک ائتلاف بزرگ بين دو حزب را رد کرده اند. ارباب تجارت ، وحوزه منويل براسو رئيس کميسيون اروپايي رفع فوري اين بن بست را تقاضا کرده اند. بروز دوشنبه بازار اسعار جرمني بخاطرعدم اطمينان روي انتخابات و حدسيات روي تطيبق اصلاحات مالي در اقتصاد بزرگ اروپا ، پائين آمد .

XS
SM
MD
LG