لینک های دسترسی

نمايش ويدو تيپ بمگزاران هفتم  جولاي در لندن


پوليس برتانيه يک ويديوتيپي را نشر کرده است که بم گزاران انتحاري قطار زير زميني لندن را نشان ميدهد که دو هفته قبل از انتفجارات هفتم جولاي که باعث هلاکت ۵۶ نفر گرديد به يک سفر اکتشافي ميروند سکاتلنديارد ميگويد که ثبت يک ويديو کست نشان ميدهد که سه تن از جمله چهار بم گزار بتاريخ ۲۸ جون در لندن سفر ميکنند و عين راهي را که بروز انفجارات بم طي کردند بهمان راه ميروند . مامورين عقيده دارند که انها اهداف را در سيستم حمل و نقل لندن ، مورد بررسي قرار ميدادند پيتر کلارک رئيس شعبه ضد دهشت افگني سکاتلند يارد علاوه ميکند که بم هاييکه بروز هفتم جولاي استفاده شد از پيروکسايدو ديگر مواد مورد ضرورت ساخته شده بود، ماده ايکه در منازل براي پاکسازي رنگ موي زنان مورد استفاده قرار ميگيرد مانند اين انکشاف يک روز بعد از ان صورت گرفت که ايمان الظواهري شخص شماره دوم القاعده گفت که شبکه دهشت افگني انها در عقب بم گزاري لندن قرار داشت . وي گفت که اين بم گزاري عليه انچه که ظواهري انرا تجاوز برتانيه عليه مسلمانان و نقش برتانيه در ايجاد اسرائيل خواند ، صورت گرفته است

XS
SM
MD
LG