لینک های دسترسی

توقع ميرود که نامزدي جان رابرتس بحيث قاض القضات به مجلس سنا ارائه گردد


کمتيه قضائيه مجلس سناي گانگرس ايالات متحده رياست انرا جمهوريخواهان بعهده دارند نامزدي جان رابرتس را بحيث قاضي القضات ايالات متحده براي تصديق به جلسه کامل سنا بفرستند کميته امروز در مورد راي ميدهد در جلسات استماعيه قبلي ارلن سپکتور، سناتور جمهوريخواه از سويه تحصلي و لياقت مسلکي نامزد مقام قاضي القضاتتمجيد نمود در حاليکه ديان فين ستين ، سناتور ديموکرات گفت که در مورد تقرر وي دراين مقام سولاتي در موضوعات مختلف دارد بشمول ختم حق تصميم ، حق فرزندي گرفتن اطفال و موضوعات مربوط به جنس سناتور فين ستين ميگود متوقع است که رابرتس بحيث قاضي القضات انتخاب ميگردد اما خودش با اين نامزدي مخالف است رئيس جمهور بش جان رابرتس را بحيث جانشين ويليم رنکويست قاضي القضات فقيد نامزد نموده است بروز چهارشنبه جارج بش با سناتوران روي نامزدي يک تن ديگر از قاضي هاي محکمه عالي مذاکراتي را انجامدادکه جاي خالي خانم سندرا دي اوکانر را پر کند

XS
SM
MD
LG