لینک های دسترسی

تقا ضاي گورنر هاي ايالات  واقع در ساحل  خليج ايالات متحده  از باشنگان   آن ايالات که  از عود ت به منازل شان اجتناب کنند


گرونر هاي ايالات ساحلي خليج در امريکا از ميليون ها افراد تخليه شده از ايالات مربوطه تقاضا کردها ند از عودت زودبه منازل شان اجتناب کنند . آنها بعد ازآن اين خواهش را نمودند که طوفان « ريتا » بعضي ازشس احاترا زير لاب ساخت و بيش از يک ميلايون نفررا محروم از برق ساخت . معهذا باوجود اين هشدار شاهراه ها پر از موتر هاي افرادي است که دوباره شهرک هاي ساحلي در لوئيزيانان و تکزاس را در پيش گرفته اند . ميلون ها نفر قبل بر اينکه طوفان ريتا بروز جمعه به ساحه اصابت کند در يک خروج دسته جمي بزرگ که باعث توقف هاي عبور و مرور موتر و عراده جات به طول ۱۶۰ کيلو متر شد، محلات شانراتخليه کرده بودند . عمليه نجات جوامع ساکن و گيرمانده در زمين هاي پائينتر از سطح بحر را در لوئيزيانا از روي سقف عمارات شان برداشته و يا از منازل محاصره شده شان با سيلاب خارج ساخته اند . گورنر ايالت لوئيزيانا ميگويد در بعضي از موارد عمله نجات مردماني را دوباره کمک و نجات ميدهند که بعد از عبور طوفان ريتا به سرعت به منازل و کاشانه هاي شان برگشته اند .

XS
SM
MD
LG