لینک های دسترسی

وزير داخلۀ مستعفي افغانستان اقدامات بيشتر درمورد ختم تجارت مواد مخدر را تقاضا کرد


علي احمد جلالي وزير داخلۀ افغاستان که استعفي داده از حکومت خواست تا خود را از مامورين شامل در تجارت غيرقانوني مواد مخدر پاک سازد. جلالي که يکي از اعضاي بيحد قابل احترام کابينۀ حامد کرزي رئيس جمهور ميباشد اين تبصره را در جريان کنفرانس مطبوعاتي امروز چهارشنبه در کابل يک روز بعد از اعلام استعفايش از عهدۀ وزارت ، بعمل آورد. وي مراتب مايوسيت عميقش را با مساعي حکومت در راه امحاي تجارت مواد مخدر ابراز داشت اما هرنوع تبصرۀ را رد که گويا آن مساعي از حمايت رئيس جمهور وساير اعضاي حکومت کرزي برخوردار نبوده است . جلالي همچنان اين گمان ها را که ترک وظيفه اش انگيزۀ سياسي داشته رد، نمود. وي گفت او استعفايش را مدت ها قبل درنظر داشت اما به کرزي وعده داده بود که تا هفته هاي بعد از انتخابات تاريخي عمومي کشور انتظار خواهد کشيد.

XS
SM
MD
LG