لینک های دسترسی

قرار است هند وپاکستان خدمات رفت وآمد بس ها را از سرحدات دو کشور آغاز کنند


هند وپاکستان موافقه کرده اند تا بحيث بخشي از يک عمليۀ جاري صلح، خدمات تازۀ رفت آ مد بس ها را از طريق سرحدات شان در ماه نوامبر آغاز کنند. يک مقام وزارت خارجۀ هند ميگويد اين رفت وآمد بس، شهر هاي امترسر هند و لاهور پاکستان را بهم ارتباط ميدهد. اين موافقه در ختم مذاکرات دو روزه در دهلي جديد بروز چهارشنبه بدست آمد. ارتباط جديد موتر هاي سرويس بخشي از مساعي ايست که ماه جنوري ۲۰۰۴ جهت کاهش تشنج دراز مدت بين دو کشور آغاز شده بود. دو جانب گفتند مذاکرات مزيدي را در مورد خدمات پيشنهادي بس بين شهر هاي امرتسر و نانکانه صاحب پاکستان بر گزار خواهند کرد. هردو شهر نزد سيکها از نگاه مذهبي مقدس تلقي ميشود. در ماه اپريل خدمات بس بين شهر هايي در جناح مخالف خط کنترولي آغاز شد که براي اولين بار کشميررا در تقريباً ۶۰ سال بدو حصه منقسم ساخت

XS
SM
MD
LG