لینک های دسترسی

بحث يک مقام امريکايي در مورد حقوق زنان . مذهب وافراطي گري


(که رن هيوز) رئيس ادارۀ ديپلوماسي عامۀ امريکا، حقوق زنان و تندرويي هاي تحت سرپرستي دولت وتندروي مذهبي را با مامورين ارشد ، ژورناليست ها و يک گروه از زنان عربستان سعودي مورد بحث قرارداده است. خانم هيوز طي خطابۀ در محضر چندين صد زن درشهر جدۀ عربستان سعودي گفت زنان بايد آزاد وسهمگيري مساوي در جامعه داشته باشند.و موتر راني يک بخش مهم اين آزادي ميباشد. زنان در عربستان سعودي از رانندن موتر منع هستند. آنها همچنان بايد از يک عضو مرد خانواده اجازه بگيرند تا مسافرت کنند وحق راي دهي را ندارند. واکنش در مقابل اين خطابه مختلط بود ، بعضي زنان استدلال ميکنند که تحت شرايط فعلي آنها خوشحال هستند . سايرين آنچه را آنها انعکاس نادرست عربستان سعودي در مطبوعات امريکا خوانند، مورد انتقادقراردادند. در جريان يک جلسۀ جداگانه با يک گروه ژورنالستان مرد سعودي خانم هيوز در بارۀ اسناد تندرويي اسلامي که در مساجد پيدا شده ابراز نگراني کرد که حکومت سعودي مسئول آن ميباشد.

XS
SM
MD
LG