لینک های دسترسی

مليون ها مامور دولت عليه ، خصوصي سازي اعتصاب کرده اند


يک اعتصاب سرتاسري عليه خصوصي سازي شرکت ها از جانب مليون ها مامور دولت باعث اخلال پرواز هاي طيارات و مسدود شدن دفاتر حکومتي گرديده است رهبران اتحاديه هاميگويند که اعتصاب امروز پنجشنبه اولين گام در راه مبارزه عليه حکومت من موهن سنگ است که اجازه داده است شرکت ها و ميدان هاي طياره ملکيت دولت را شرکت هاي خصوصي خريداري نمايند اين اولين اعتصاب سرتاسري است که از جانب اتحاديه ها از زماني صورت ميگيرد که من موهن سنگ صدراعظم هند سال گذشته انتخاب شد و تصميم گرفت که ميدان هاي هوائي بين المللي در دهلي جديد و بمبي ملکيت خصوصي گردد بدترين منطقه ايکه از اعتصاب صدمه ديده است بنگال غربي ميباشد که درانجا حکومت کمونيستي از ۲۸ سال به اين طرف حکمروائي ميکند . مامورين ميگويند که عمليات در ميدان هوايي و بندر عمده کلکته کاملا متوقف گرديده است

XS
SM
MD
LG