لینک های دسترسی

بش بيانيۀ عمده اي در مورد عراق و دهشت افگني ايراد ميکند


قرار است جورج بش، رئيس جمهور امروز بيانيه اي ايراد کرده و بر نقش عراق منحيث يک جبهۀ عمدۀ جنگ عليۀ دهشت افگني تاکيد کند. قصر سفيد آنرا يک بيانيۀ عمده و بخشي از مساعي جهت بلند بردن سطح آگاهي عامه در مورد آنچه در عراق مطرح است، خواند. سکات مکللن، نطاق قصر سفيد ميگويد رئيس جديد در مورد تهديد دهشت افگني با جزئيات بيسابقه اي حرف خواهد زد. اين بيانيه در حالي ايراد ميشود که سروي هاي آراي عامه نشان ميدهد پشتيباني مردم از پاليسي عراق رئيس جمهور کاهش يافته است. بيانيه همچنان کمتر از دو هفته قبل از همه پرسي عمده روي قانون اساسي عراق ايراد ميشود که واشنگتن اميدوار است بيک عراق، باثبات، مصون و ديموکراتيک منجر گردد. جورج بش در مراسمي بيانيه ايراد ميکند که باحترام از قربانيان حملات ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده داير گرديده است. بروز چهارشنبه، دک چيني معاون رياست جمهوري گفت دهشت افگنان ميخواهند حکومت ديموکراتيک عراق را برانداخته و کشور را به حکمروائي مستبدين برگرداند.

XS
SM
MD
LG