لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش بخاطر توسعۀ کمکهاي هند به زلزلۀ زدگان پاکستان از آن کشور ستايش کرد


رئيس جمهور بش به من موهن سنگ صدراعظم هند تلفن کرد تا مراتب تسليتش را به وي ابراز داشته و در عين زمان در جريان مساعي خيريۀ هند بعد از زلزلۀ روز شنبه پاکستان قرار گيرد. قصر سفيد گفت، رئيس جمهور بش بخاطر کمک به پاکستان واظهار آمادگي براي عرضۀ کمک ،من موهن سنگ را تقدير نمود. فقط چند ساعت قبل اولين طيارۀ هندي حامل مواد امدادي براي مصيبت رسيدگان زلزلۀ اخير، دريک پايگاه نظامي در نزديک اسلام آباد مواصلت کرد که حاوي خيمه ها، ادويه و ساير مواد ضروري بود. در اسلام آباد پرويزمشرف رئيس جمهور پاکستان مراتب امتنانش را براي جهان درمورد ارسال کمک ها با مصيبت رسيدگان زلزله ابراز داشت. جنرال مشرف بخصوص از هند رقيب تاريخي پاکستان تشکر کرده گفت من موهن سنگ صدراعظم هند با مهرباني بوي تلفن کرد و تمام کمکهاي ممکن را به آن کشور عرضه کرد. توني بلير صدراعظم برتانيه ۱۷ ونيم مليون دالر ديگر را براي مصيبت ديدگان زلزلۀ جنوب آسيا تعهد کرده گفت اين رقم علاوه بر سه و نيم مليون دالر قبلي ميباشد که برتانيه وعده داده بود. ناتو حمل ونقل مواد خيريه را از اروپا انسجام ميدهد که اولين طيارۀ حامل آن مواد قرار است امروز چهارشنبه به پاکستان برسد. واشنگتن همچنان يک کمک عاجل ابتدايي بيش از ۵۰ مليون دالر را اعلام داشت در حاليکه ملل متحد ۲۷۲ مليون دالر براي فراهم نمودن خدمات عاجل تقاضا کرده بود. ايالات متحده همچنان حد اقل چهار طياره را براي حمل ونقل غذا، آب ، کمپل و ساير مواد ضروري به پاکستان فرستاده است. مامورين ميگويند هليکوپتر هاي امريکايي بيش از ۱۴ هزار کيلو گرام مواد را به مراکز خدمات خيريه فرستاده است .

XS
SM
MD
LG