لینک های دسترسی

متن کامل نامۀ گزارش شدۀ الظواهري نشر شده است


مامورين استخباراتي ايالات متحده متن کامل نامۀ را که باساس گزارش توسط ايمن الظواهري معاون اسامه بن لادن عنواني رهبر شورشي هاي عراق نوشته شده، منتشر ساخته اند. اين نامه تفصيل اجمال گزارشي را شرح ميدهد که هفتۀ گذشته منتشر شده بود و گفته ميشد توسط ايمن الظواهري معاون القاعده نوشته شده است. اين نامه ستراتيژي اخراج قواي ايالات متحده رااز عراق و تشکيل يک دولت اسلامي را شرح ميدهد. در متن کامل اين نامه که روز سه شنبه نشر شده نويسنده از ابو مصعب الزرقاوي رهبر شورشي هاي عراق تقاضا ميکند تا براي تشکيل يک دولت اسلامي در عراق بعد از خروج قواي امريکا، آماده باشد. نويسندۀ نامه به الزرقاوي در بارۀ کشتار افراد ملکي شيعه مذهب هشدارداده ميگويد، اينکار ساير مسلمانان را متردد ساخته و شايد به قيمت حمايت عامه که عنصر بسيار با اهميت است تمام شود. نويسندۀ اين نامه ميگويد القاعده با خطر واقعي عمليات قواي پاکستاني در امتداد سرحد افغانستان وپاکستان مواجه است . نامه در صفحۀ انترنت جان نگرو پانتي رئيس استخبارات ملي امريکا نشر شده است.يک يادداشت در آن صفحه ميگويد مامورين امريکايي مطمئن اند که اين نامه اصليست. يادداشت ميگويد اين نامه که تاريخ آن نهم جولاي است در جريان عمليات ضد دهشت افگني در عراق بدست آمده است .

XS
SM
MD
LG