لینک های دسترسی

شاهد عيني: عساکر در انديجان بر احتجاج کنندگان آتش گشودند


يک خانم ازبک در محکمه شهادت داد که عساکر در ماۀ مي در انديجان بر احتجاج کنندگاني که بيرق سفيد را باهتزاز در مياوردند، آتش گشودند. محبوبه ذاکروڤا امروز در تاشکند در محاکمۀ ۱۵ احتجاج کنندۀ ادعا شده اي گواهي ميداد که بدهشت افگني متهم هستند. اين خانم ۳۳ ساله گفت عساکر را ديده بود که در ميدان شهر و بعداً در يک گذرگاۀ سرحدي بر اجتماع مردم وحشت زده که ميخواستند به قرغزستان فرار کنند، آتش گشودند. خانم ذاکروڤا با گواهي خود محکمه را تکان داد و به گواهي هاي سه هفته اي در مورد اين واقعه صدمه وارد کرد. متعاقباً محبوبه گفت که بخاطر گواهي اش بيم دارد که يا زنداني خواهد شد و يا بقتل خواهد رسيد. گروه هاي مدافع حقوق بشر گفته اند که در سرکوبي مظاهره چيان بيش از ۷۰۰ نفر کشته شدند. اما حکومت ميگويد ۱۸۷ نفر که اکثر شان مسلمانان تندرو و عساکر امنيتي بودند، کشته شدند. حکومت همچنان تقاضاي جامعۀ بين المللي را براي تحقيقات مستقل رد کرده است.

XS
SM
MD
LG