لینک های دسترسی

عزل تعدادي از مامورين انتخاباتي افغانستان  و بي اعتبار خواندن تعدادي از صندوق هاي آرا


مامورين انتخاباتي افغانستان ميگويند حدود ۵۰ مامور انتخاباتي رادر انتخابات پارلماني ماه قبل بخاطر اشتباه جعل کاري برآنها از وظايف شان برطرف کرده اند. ريچرد اتوت ، رئيس کميسيون مشترک انتخاباتي ملل متحد وافغانستان مي گويد : بيش از ۶۵۰ صندوق حاوي ۳٪ آرا ، بخاطر اشتباه دست بازي در آن ، ازعمليه شمارش برون کشيده شده اند. اما اتووت شمارش مجدد آرا را رد کرده و گفته است ، جعل کاري به حدي نبوده است که بر اعتبار و تماميت آراي عمومي مردم تاثير بي افگند. اتهامات از بي قاعدگي ونادرستي در انتخابات ۱۸ سپتامبر ، باعث تظاهرات در سر اسرافغانستان گرديد. در عين زمان ، مدافعين حقوق بشر هشدار داده اند که بسياري از داوطلبان کرسي هاي پارلماني افغانستان که برنده شده اند ، به گروه هاي مسلح ارتباط داشته و حد اقل دو عضو سابق گروه طالبان نيز در اين انتخابات کامياب شده اند.

XS
SM
MD
LG